گالری پلاک تار (2)

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی
10/12/2020

ورود دلیل الکترونیک به جمع دلایل اثبات دعوا ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دلیل» را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت است از هر امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.» به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایل در ۸ نوع منحصر بودند: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، سوگند، معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی. اما با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الک...

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک
10/12/2020

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور پیرامون : بررسی تحریف / اصالت اسناد و دستگاه های دیجیتال امروزه در جرایم دیجیتال بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند با پشتوانه به تجربه چند ده کارشناسی قضایی و بکارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف تجهیزات و اسناد دیجیتال بصورت مستند قضایی هستیم تاریخ و ...

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم
10/15/2020

بررسی و بازسازی صحنه جرم ، رضا نهاوندی، دوربین یاب ، آشکارسازی تجهیزات شنود و ردیابی ، سایت جرائم خاص ، شفاف سازی فیلم مداربسته ، scan spy هنگام وقوع جرائم تخصصی ، به ویژه جرائم مرتبط با تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال رجوع به موقع ، به کارشناس و حضور وی در محدوده وقوع جرم موجب دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از امحاء ادله میگردد