تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن شماره پلاک

نرم افزار تشخیص پلاک در شب

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

با بهره برداری از تجهیزات نوین افزایش کیفیت فیلم مداربسته

و یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع مختلف

قضایی و انتظامی کشور

بهره برداری از تجهیزات نوین مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

بمنظور حل و تکمیل پرونده های جرم شناسی

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم و عکس

برنامه رفع تاری پلاک خودرو

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

شفاف‌ سازی و رفع تاری پلاک

دانلود رایگان برنامه رفع تاری پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

تماس با کارشناس ادله الکترونیک ( جرائم خاص)

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شفاف سازی تصویردوربین مداربسته
مرجع کارشناسی قضایی, مجهز به تت ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونpelaktar