تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن شماره پلاک

نرم افزار تشخیص پلاک در شب

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

با بهره برداری از تجهیزات نوین افزایش کیفیت فیلم مداربسته

و یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع مختلف

قضایی و انتظامی کشور

بهره برداری از تجهیزات نوین مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

بمنظور حل و تکمیل پرونده های جرم شناسی

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم و عکس

برنامه رفع تاری پلاک خودرو – دانلود

شفاف‌ سازی

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک-اندروید

رفع تاری

دانلود برنامه شفاف سازی تصاویر

شرایط ارائه خدمات

شروع وتکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شفاف سازی تصویردوربین مداربسته
مرجع کارشناسی قضایی, مجهز به تت ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونpelaktar