تشخیص شماره پلاک تار

شفاف سازی پلاک خودرو

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی
جهت افزایش کیفیت تصاویر دوربین‌مداربسته

واضح‌, واضح‌, واضح, واضح, واضح, پلاک, شفاف, شفاف, شفاف, شفاف, شفاف, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری,، موتور، pardazesh-3

ما با پردازش تصاویر صحنه جرم که شماره پلاک خودرو یا موتور تار و
ناخوانا میباشد، موفق به خواندن شماره و تشخیص پلاک شده،
که همین اقدامات موجب شناسایی مجرمین ثبت شده در تصاویر،
و تکمیل پرونده های کیفری خواهد شد

پلاک تار و خواندن شماره واضح‌کردن فیلم مدار‌بسته و شفاف‌سازی پلاک خودرو

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، موتور، موتور، موتور

واضح سازی شماره و تشخیص‌ پلاک موتور، ماشین ….

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع

داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند

اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

پلاک تار و خواندن شماره = pardazesh-3

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

رفع‌ تاری متن و نوشته

بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک جرائم خاص

شفاف سازی شماره پلاک تار از روی فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی تصاویر صحنه جرم موجب افزایش ضریب دستیابی به ادله و تکمیل مطلوب فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری و احقاق حق عموم افراد جامعه میباشد

ضوابط و شرایط ارائه خدمات سامانه رفع تاری پلاک

ثبت درخواست و ارسال تصاویر سامانه رفع تاری پلاک