تشخیص شماره پلاک تار (گالری)

کارشناس جرائم خاص
03/17/2024
زوم پلاک خودرو
چسبنده
03/17/2024

زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته شفاف...

کارشناس جرائم خاص
03/17/2024
زوم پلاک
چسبنده
03/17/2024

رفع تاری پلاک زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های...

کارشناس جرائم خاص
03/17/2024
زوم پلاک خودرو
چسبنده
03/17/2024

زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته شفاف...

کارشناس جرائم خاص
03/17/2024
زوم پلاک خودرو
چسبنده
03/17/2024

زوم روی پلاک خودرو پردازش تصویر ، پردازش تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته شفاف...

کارشناس جرائم خاص
03/13/2024
رفع تاری پلاک ماشین
چسبنده
03/13/2024

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
03/01/2024
شفاف سازی پلاک تار
چسبنده
03/01/2024

رفع تاری و تشخیص پلاک واضح کردن پلاک, برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش...

کارشناس جرائم خاص
10/22/2022
رفع تاری پلاک تار
چسبنده
10/22/2022

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
10/11/2022
تشخیص پلاک تار
چسبنده
10/11/2022

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.