کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

استناد پذیری ادله الکترونیک

بررسی اصالت امضاء و اثر انگشت

در اسناد الکترونسکی

اصالت امضاء و اثر انگشت

مقايسه و بررسی خطوط , امضاء , امهار

تقدم و تأخر نوشته جا

ت

پاك شدگی های فيزيكی و شيميایی

بررسی انواع جوهرها و كاغذ

تعيين قدمت و سن تقريبی اسناد

 

بررسی و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجامانده در صحنه های جرم الکترونیکی

بررسی اصالت ادله الکترونیک  

بررسی اصالت ادله الکترونیک

بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیکی و سنتی