بررسی اصالت ادله الکترونیک

استناد پذیری دلیل الکترونیک

 

بررسی اصالت ادله الکترونیک، بررسی اصالت دلیل الکترونیک، بررسی اصالت ادله

امروزه در جرایم دیجیتال بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین
و گریز از عدالت اقدام به تحریف تجهیزات
و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
استناد پذیری دلیل الکترونیک
ما با پشتوانه به تجربه ای بالغ بر ده سال
کارشناسی قضایی و بکارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف
قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

تجزیه و تحلیل دلیل دعاوی

تاریخ و زمان تحریف
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل داده های ذخیره سازی شده و موقت و…

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم

بهترین برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بررسی اصالت ادله الکترونیک

برنامه افزایش کیفیت فیلم مداربسته

بررسی اصالت فایل صوتی

ادله دعاوی،کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک ،تجزیه و تحلیل دلیل

دعاوی، رضا نهاوندی، رضا نهاوندی

خواندن پلاک از روی فیلم

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته