تست بیومتریک

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

ومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر

با تصاویر صحنه جرم

 

#رضا نهاوندی #سایت جرائم خاص #بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته #بازسازی تصاویر صحنه جرم

#شناسائی مجرمین