برچسب: کارشناس فضای مجازی

جرائم خاص
10/09/2020
جرائم سایبری
چسبنده
10/09/2020

توجه به گسترش تکنولوزی و افزایش جرائم دیجیتال و همزمان با سیستم قضایی دنیا ما با پشتوانه به یک دهه تجربه...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.