بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
بررسی اصالت اسناد توسط آزمایشگاه دیجیتالی
( متن / عکس / صدا / تصویر و … )
به همراه چاپ رزومه ،با استنادات علمی و قانونی
از فرآیند آزمایشات پیوست میگردد

که شامل

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

بازیابی و استخراج تصاویر حذف افزایش کیفیت و شفاف سازی شماره پلاک تار و ناخوانا تشخیص چهره مجرمین از روی فیلم دوربین های مداربسته ، اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور جرائم خاص

صحت ارسال و دریافت داده مورد نظر

زمان و مکان ذخیره سازی

نام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی

تشخیص زمان ویرایش

نام نرم افزار ویرایش کننده

تعیین نقاط متغییر

تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی با ذکر جداگانه هر شبکه

و ….