برنامه افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم ، افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

بهره برداری از تجهیزات ویژه، افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته،

جهت شفاف سازی کیفیت تصاویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک ماشین

بالغ بر یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع قضایی و انتظامی کشور

تجهیزات ویژه مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

پیرامون، حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک، رفع تاری پلاک

نرم افزار اندرویدی رفع تاری پلاک

نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک خودرو از فیلم

نرم افزار شفاف سازی تصاویر

شفاف سازی پلاک

واضح کردن شماره پلاک

برنامه افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

دانلود برنامه شفاف سازی و رفع تاری پلاک

رفع‌تاری ، رفع‌تاری ، رفع‌تاری, رفع‌تاری ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، دوربین‌مدار‌بسته ، دوربین‌مدار‌بسته

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی