کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت
جرائم خاص , بررسی اصالت ادله الکترونیک، بررسی اصالت امضاء ، دستنوشته ، تفکیک خطوط مخدوش

                   کارشناس ادله الکترونیک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به آزمایشگاه ویژه

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

تفکیک خطوط
دیوار نوشته

دست خط

امضاء _ خطوط

وبسایت تخصصی جرائم خاص