نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک

تشخیص شماره پلاک تار

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی فیلم صحنه جرم

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی

مطابقت یا عدم مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

ابزاری کاربردی ، مطمئن و دقیق برای رفع تاری پلاک خودرو

و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و قضائی

رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری,

شفاف‌ سازی پلاک ماشین

vazehsazi , پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار,

هدف بررس،ی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

استفاده از تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

برای افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم و فراهم آوردن ابزاری

کاربردی، مطمئن و در عین حال دقیق بمنظور

تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیک

و تصاویر دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های کیفری

شفاف سازی پلاک تار و ناخوانا

عکس تار      پلاک تار    فیلم تار 

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه

کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت / تحریف و بازیابی

استخراج اطلاعات موجود و حذف شده از تمامی منابع ذخیره سازی

نرم افزار زوم پلاک خودرو

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

رفع تاری

رفع تاری پلاک خودرو

برنامه شفاف‌ سازی پلاک خودرو

شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربستهنرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک

تشخیص شماره پلاک تار

شرایط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر