شفاف‌ سازی پلاک خودرو از فیلم دوربین مداربسته

تشخیص شماره پلاک موتور

رفع تاری و تشخیص پلاک ، شفاف سازی پلاک ، فیلم تار ، عکس تار

واضح کردن پلاک خودرو ، پلاک‌موتور, پلاک‌موتور, پلاک‌موتور, پلاک‌موتور, پلاک‌موتور, پلاک موتور, پلاک موتور, پلاک موتور, پلاک موتور, پلاک موتور,

ابزاری کاربردی ، مطمئن و در عین حال دقیق

شفاف سازی فیلم صحنه سرقت برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی جهت :

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

تشخیص شماره پلاک موتور

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

شفاف‌ سازی پلاک سامانه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

رفع تاری و تشخیص پلاک تشخیص شماره پلاک تار

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته, رفع تاری و تشخیص پلاک , افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, شفاف جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو, سایت جرائم خاص, کارشناس ادله الکترونیک