معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

ساختار دلیل الکترونیک

کارشناس ادله الکترونیک رضا نهاوندی

بند ج ماده ۲ ق.ت. ا

  • تعیین شده است که : سیستم اطلاعات مطمئن، سیستمی است که :
  • به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد .
  • سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
  • به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد
  • پیکربندی و سازماندهی شده باشد
  • و موافق با رویه ایمن باشد . »

 

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

م. ۱۵ ق. ت .ا

نسبت به « داده‌پیام » مطمئن ، سوابق الکترونیک مطمئن و امضای الکترونیک مطمئن

انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت به ادله پیام مذبور را، وارد یا ثابت کرد

و پس از بررسی و تایید کارشناس ادله الکترونیکی، آن دلائل به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است.

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن

بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیکی مطمئن در نداشتن قابلیت انکار و تردید به آن است

که این دلایل را از ارزش و اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

تعارض ادله الکترونیک با دلائل سنتی اثبات دعوا ممکن است یکی از طرفین دعوا به داده ‌پیام‌های منضم به داده‌های امضای الکترونیک و طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره کند

ادله الکترونیک، از نظر ارزش قانونی و شکلی، اساسا هیچ تفاوتی با دلیل سنتی ندارد

فلذا این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی فقط به سبب الکترونیکی بودن ارزشی کمتر از دلیل سنتی داشته باشد

یا ارزش ادله سنتی کمتر از الکترونیکی باشد.

ساختار دلیل الکترونیک

شرایط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

قانون جرائم رایانه ای

تشخیص پلاک و رفع تاری

دلیل الکترونیک مطمئن چیست

ادله الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

دلیل الکترونیک مطمئن

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضائی

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

کارشناس ادله الکترونیک رضا نهاوندی