دلیل الکترونیک مطمئن چیست  ؟

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات

ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

رضا نهاوندی ، کارشناس جرائم خاص

در دلیل الکترونیک مطمئن چیست پیرامون، دلیل الکترونیکی مطمئن

چنین میگوید؛

دلیل الکترونیک مطمئن

به آن دسته از داده‌ پیام‌ها،  که به وسیله

یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید

ذخیره یا پردازش شده و

دارای امضاء الکترونیکی مطمئن است. گفته میشود

فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند

چنین سندی انکارناشدنی و تردید ناپذیر است

به علاوه، چنین دلیلی پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود

سیستم اطلاعاتی مطمئن

امضای الکترونیک مطمئن و سابقه مطمئن

ساختار یک دلیل الکترونیکی مطمئن را تشکیل میدهند

دلیل الکترونیک مطمئن چیست

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

رضا نهاوندی کارشناس جرائم خاص

در بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک

دلیل الکترونیک مطمئن چیست  امضای الکترونیک ,  رضا نهاوندی کارشناس جرائم خاص

دلیل الکترونیک مطمئن =  آن دسته از داده‌ پیام‌ها،  که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید ذخیره یا پردازش شده و دارای امضاء الکترونیکی مطمئن است.

استناد پذیری ادله الکترونیک

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

بررسی اصالت فایل صوتی

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک

 ادله الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

قانون پذیرش صدا و تصویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.