ثبت درخواست و ارسال تصاویر

نکات ضروری

توجه؛  کلید بارگذاری تصاویر ، پرداخت وجه ، ثبت وارسال فرم پس ازتکمیل تمامی گزینه های فعال میگردد

کدام درخواست ها در ردیف بررسی قرار میگیرند؟

امکان ثبت درخواست برای هر خط تلفن همراه، صرفا یکمرتبه در یک ماه میباشد
پذیرش ضوابط و شرایط ارائه خدمات

تکمیل فرآیند ثبت فرم

پرداخت وجه و دریافت کد رهگیری

لذا یادآور میشود در صورت تمایل به تکمیل فرآیند و دستیابی به نتیجه مطلوب، درخواست خود را ثبت نمایید

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

ثبت درخواست و ارسال تصاویر. برنامه رفع تاری پلاک خودرو, برنامه واضح کننده پلاک, پلاک خودرو, پلاک ماشین, تشخیص پلاک, تشخیص پلاک خودرو, تشخیص پلاک خودرو در فیلم, تشخیص پلاک ماشین, تشخیص شماره, تصاویر, تصویر, خواندن پلاک یک ماشین از فیلم                                                                       توجه؛ جهت دستیابی به نتیجه مطلوب، اصل فیلم ( بدون برش و تبدیل ارسال شود)

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.