ثبت درخواست و ارسال تصاویر

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

تکمیل تمامی گزینه های فرم، تا پرداخت وجه ضروری است

جهت دستیابی به نتیجه مطلوب ، اصل فیلم ( بدون برش و تبدیل ارسال شود )

صبور باشید

پس از تکمیل فرآیند بارگذاری، کلید پرداخت و ثبت نهایی فعال میگردد

ضوابط و شرایط ارائه خدمات 

تشخیص شماره پلاک تار

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.