بررسی اصالت صدا و تصویر
ادله الکترونیک
بررسی اصالت کلیه ادله الکترونیک
بررسی اصالت کلیه ادله الکترونیک
بررسی اصالت اسناد دیجیتالی
توسط آزمایشگاه دیجیتال
( متن / عکس / صدا / تصویر و … )

بررسی اصالت

به همراه چاپ رزومه ، با استنادات علمی و قانونی از فرآیند آزمایشات پیوست میگردد که شامل؛
صحت ارسال و دریافت داده موردنظر
زمان و مکان ذخیره سازی
نام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی
تشخیص زمان ویرایش
نام نرم افزار ویرایش کننده
تعیین نقاط متغییر
تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی
با ذکر جداگانه هر شبکه و…

بررسی اصالت ادله الکترونیک

بررسی اصالت دلیل الکترونیک

 

ادله دیجیتالی , esalat-forensic

دیدگاهتان را بنویسید

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.