کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی

بررسی اصالت و انتصاب فایل صوتی و تصویری

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به آزمایشگاه الکترونیکی تجزیه و تحلیل قضایی ادله الکترونیک در کشور

تست بیومتریک انسانی

جداسازی امضاء و اثر انگشت از برگه های طرح دار

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

بررسی اصالت و انتصاب فایل صوتی و تصویری

حسابهای کاربری اینستاگرام , واتساپ

بررسی مالکیت حساب کاربری

بررسی اصالت ادله الکترونیک

بررسی استناد پذیری ادله

بازیابی اطلاعات تلفن همراه

بررسی اصالت ادله الکترونیک

بررسی اصالت فایل صوتی

بررسی جرائم تلفن همراه

استناد پذیری ادله الکترونیک

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

ثبت درخواست و ارسال تصاویر